Monday, 04/07/2022 - 12:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Nhã Lộng

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán được duyệt năm 2020 của trường Mầm non Nhã Lộng

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ BÌNH
TRƯỜNG MẦM NON NHÃ LỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/QĐ- MNNL Nhã Lộng, ngày 18 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán được duyệt năm 2020 của trường Mầm

non Nhã Lộng

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày
15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn
vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Căn cứ biên bản duyệt quyết toán năm 2020, ngày 03/03/2021; của
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình về việc xét duyệt quyết toán năm
2020 cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc .
Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường Mầm non Nhã Lộng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của
trường Mầm non Nhã Lộng (theo các biểu đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng trường, bộ phận kế toán và các Tổ hành chính, tổ
cchuyeen môn có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện;
- ……..;
- Các Phòng, Ban
- Lưu :VT, ...

TM NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Chai

BÁO CÁO

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Căn cứ biên bản duyệt quyết toán năm 2020, ngày 03/03/2021; của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình về việc xét duyệt quyết toán năm 2020 cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc .

Trường Mầm non Nhã Lộng báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình về nội dung thực hiện công khai quyết toán. Với những nội dung sau:

Nội dung công khai:

Nguồn NSNN cấp: 4.129.083.336 đồng

1.Kinh phí tự chủ:            2.986.300.000 đồng.

    Trong đó:- Chi thanh toán cá nhân: 2.653.469.349 đồng

              Trong đó: Chi lương: 1.438.680.677 đồng

                                Chi PC lương: 819.949.336 đồng

                                Chi các khoản đóng góp BH: 394.839.336 đồng

         - Chi hoạt động thường xuyên: 215.631.651 đồng

            - Sử dụng nguồn kinh phí thai sản:

- Số người nghỉ thai sản, dưỡng sức trong năm 2020: 05 người.

- Số kinh phí dôi dư:          117.199.000 đồng.

- Quyết toán kinh phí:        117.199.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: 47.544.000đồng.

+ Chi mua máy tính: 15.000.000 đồng.

+ Chi mua máy in: 13.500.000 đồng.  

+ Chi sửa nhà lớp học: 19.805.000 đồng

+ Chi mua đồ dung trên lớp học: 12.906.000 đồng

+ Chi hoạt động chuyên môn: 8.444.000 đồng

2.Nguồn không tự chủ: 1.145.983.336 đ

Trong đó : Chi làm thêm giờ: 29.025.000đ

Chi hỗ trợ covid: 66.000.000 đồng

Chi thưởng : 11.670.000đ

Chi chế độ cho HS: 39.801.000đ

Chi chế độ cho GV dạy trẻ khuyết tật: 5.734.666 đồng

Chi Thuê nhân viên: 303.540.000đ

Chi thuê GV: 408.075.000đ

Chi hỗ trợ tinh giản biên chế: 278.137.670đ

Chi bảo trì phần mềm: 4.000.000 đồng

 2. Hình thức Công khai:

- Niêm yết tại văn phòng trường Mầm non Nhã Lộng

         3. Thời điểm công khai: Công khai ngày 04/03/2021 đến 19/03/2021.

4. Kết quả công khai:

Các ý kiến nhận xét: Tất cả các thành viên trong hội đồng nhà trường đều nhất trí về số liệu chi tiết và tổng hợp của đơn vị./.

         Trên đây là báo cáo kết quả công khai quyết toán ngân sách năm 2020 Của trường Mầm non Nhã Lộng.

 

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện;
- ……..;
- Các Phòng, Ban
- Lưu :VT, ...

TM NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chai

 

Tác giả: Dương Thị Hải
Nguồn:Trường mầm non Nhã Lộng Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 12
Năm 2022 : 2.758