Monday, 04/07/2022 - 12:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Nhã Lộng

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường Mầm non Nhã Lộng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường Mầm non Nhã Lộng

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

          Căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc .

         Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường Mầm non Nhã Lộng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của trường Mầm non Nhã Lộng (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng trường, bộ phận kế toán và các Tổ hành chính, tổ chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện;
- ……..;
- Các Phòng, Ban
- Lưu :VT, ...

TM NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàn

 

 

(Mẫu số 02/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  

 

 

 

 

 

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm 2021

 

Căn cứ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Hôm nay, vào hồi  17h ngày  15  tháng  1  năm 2021

          Tại:  Trường Mầm non Nhã Lộng.

          1. Đ/C Nguyễn Thị Hoàn  -  Hiệu trưởng

          2. Đ/C Dương Thị Tình - PHT

          3. Đ/C Nguyễn Thị Mơ -  Kế toán

          4. Đ/C Dương Thị Huyền – Giáo viên kiêm thủ quỹ

          5. Đ/C Ngọ Thị Thanh Huyền    -  Thanh tra nhân dân

Lập biên bản về việc niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2021 theo Quyết định số: …/QĐ-MNNL, ngày 15/1/2021 của trường MN Nhã Lộng.

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 17h 30 ngày 15 tháng  01 năm 2021 sẽ kết thúc việc niêm yết vào hồi 17h ngày 15 tháng 04  năm 2021 (90 ngày liên tục).

           Thực hiện niêm yết công khai nguồn ngân sách được cấp năm 2021 của  trường Mầm non Nhã Lộng  niêm yết tại văn phòng nhà trường.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục trong thời gian 90 ngày theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

          Biên bản lập xong hồi 9h00 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mơ

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàn

 

2017 của Bộ Tài chính)

 

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ BÌNH

TRƯỜNG MÂM NON NHÃ LỘNG

 

 

 

Số:……/BC-MNNL

Nhã Lộng, ngày 15 tháng 04  năm 2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình.

BÁO CÁO

 

 

 

/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước  năm 2021 của trường Mầm non Nhã Lộng

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

         Căn cứ Quyết định số ….. /QĐ-MNNL, ngày 15 tháng 1 năm 2021 của      trường Mầm non Nhã Lộng Về việc công khai dự toán năm 2021;

Trường Mầm non Nhã Lộng báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình về nội dung thực hiện công khai dự toán. Với những nội dung sau:

1.Nội dung công khai: Công khai dự toán năm 2021 ( Có biểu chi tiết kèm theo)

 2. Hình thức Công khai:

- Niêm yết tại văn phòng trường Mầm non Nhã Lộng

- Gửi phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Phú Bình.

3. Thời điểm công khai: Công khai ngày 15/1/2021 đến 15/04/2021.

4. Kết quả công khai:

Các ý kiến nhận xét: Tất cả các thành viên trong hội đồng nhà trường đều nhất trí về số liệu chi tiết và tổng hợp của đơn vị./.

Trên đây là báo cáo kết quả công khai dự toán ngân sách năm 2021 Của trường Mầm non Nhã Lộng.

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện;
- Các Phòng, Ban
- Lưu :VT, ...

TM NHÀ TRƯỜNG

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                       Nguyễn Thị Chai

 

 

 

Tác giả: Dương Thị Hải
Nguồn:Trường mầm non Nhã Lộng Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 12
Năm 2022 : 2.758