Monday, 04/07/2022 - 13:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Nhã Lộng

công khai quyết toán cuối năm học 2020-2021

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NHÃ LỘNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /QĐ - MNNL

Nhã Lộng,  ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai quyết toán các khoản thu sự nghiệp,  thỏa thuận, thu hộ chi hộ, tài trợ năm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN NHÃ LỘNG

 

Căn cứ Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của dân;

Căn cứ Thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường MN Nhã Lộng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán các khoản thu tự nguyện,  thỏa thuận, thu hộ chi hộ năm học 2020-2021  của trường MN Nhã Lộng kể từ ngày 31/05/2021 đến hết ngày 15/06/2021(có bảng quyết toán chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng trường, bộ phận kế toán và các tổ hành chính, tổ chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện;
- Lưu: KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chai

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN NHÃ LỘNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

           Nhã Lộng, ngày 31 tháng 05 năm 2021

 

     

 

QUYẾT TOÁN CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2020-2021

 

1.Tiền tài trợ:

- Thu  năm học 2020-2021:          146.070.000đồng

- Chi trong năm học 2020-2021:  146.070.000đồng

+ Trong đó:

* Đã chi các hạng mục như sau:

- Chi mua rèm cuốn che nắng trên các lớp học nhà 2 tầng: 19.311.000 đồng.

-  Chi căng bạt trang trí trên các lớp học:                               34.170.400 đồng.

-  Chi lát sân trường:                                                                58.873.000 đồng.

- Chi thay đường điện 3 pha:                                                  15.910.000 đồng

- Chi sửa chữa nhỏ trên các lớp học:                                      15.705.600 đồng

- Sửa giếng: 2.100.000 đồng.

2. Thu thỏa thuận:

2.1. Tiền Ga:

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

-  Thu trong năm: 76.580.000 đồng.

-  Chi trong năm:  72.230.000 đồng.

Trong đó trả lại phụ huynh: 4.350.000 đồng

2.2. Tiền Nước

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

-  Thu trong năm: 32.664.000 đồng.

-  Chi trong năm:  32.664.000 đồng.

- Dư năm học: 0 đồng

2.3. Tiền đồ dùng bán trú

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

-  Thu trong năm: 64.560.000 đồng.

-  Chi trong năm:  64.560.000 đồng.

( Chi theo kế hoạch đầu năm )

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng

2.4. Tiền ăn:

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

-  Thu trong năm: 959.835.000 đồng.

-  Chi trong năm:  951.525.000 đồng.

-  Chi trả lại cho phụ huynh:  8.310.000 đồng

3. Các khoản thu hộ, chi hộ

3.1. Tiền quỹ khuyến học:

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

- Thu trong năm:     27.600.000 đồng.

-  Chi trong năm:    27.600.000 đồng

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng

3.2. Tiền Đồ dùng học liệu:

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

- Thu năm học 2020 - 2021: 114.450.000 đồng

- Chi trong năm:   114.450.000đồng

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng

( Chi theo kế hoạch đầu năm )

4.  Khoản thu theo quy định (Tiền học phí)

- Thu năm học 2020-2021: 210.525.000đồng

( Đã nộp Kho bạc Nhà nước )

Kế toán

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mơ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Chai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NHÃ LỘNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2020-2021

 

A. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31tháng  05 năm 2021

B. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Nhã Lộng

C. Thành phần:

- Bà: Nguyễn Thị Chai

- Hiệu trưởng

- Bà: Dương Thị Hải

- Phó hiệu trưởng

- Bà: Dương Thị Tình

- Phó hiệu trưởng

- Bà: Dương Thị Thoa

- Chủ tịch công đoàn

- Bà: Ngọ Thị Thanh Huyền

- Trưởng ban thanh tra nhân dân– Thư ký

- Bà: Hà Thị Le

- Bà: Nguyễn Thị Bích

- Tổ trưởng tổ Nhà trẻ

- TT tổ mẫu giáo

 

- Bà: Nguyễn Thị Mơ

- Kế toán

 

- Bà: Dương Thị Huyền

- Thủ quỹ

 

    

D. Nội dung: Họp đại diện các tổ chức đoàn thể để thực hiện công khai, niêm yết quyết toán công khai các khoản thu năm học 2020-2021.

NỘI DUNG CỤ THỂ

Bà Nguyễn Thị Chai – Hiệu trưởng nhà trường thông báo về tình hình thực hiện các khoản huy động năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

1.Tiền tài trợ:

- Thu  năm học 2020-2021:          146.070.000đồng

- Chi trong năm học 2020-2021:  146.070.000đồng

+ Trong đó:

* Đã chi các hạng mục như sau:

a - Cụm xóm Soi: Sửa chữa thay thế điện, đường nước, quạt trần, cổng trường, cửa bếp, cửa lớp học: 10.910.000 đồng.

b - Cụm xóm Trại:

- Chi mua rèm cuốn che nắng trên các lớp học nhà 2 tầng: 19.311.000 đồng.

-  Chi căng bạt trang trí trên các lớp học:                               34.170.400 đồng.

-  Chi lát sân trường:                                                                58.873.000 đồng.

- Chi thay đường điện 3 pha:                                                  15.910.000 đồng

- Chi sửa chữa nhỏ trên các lớp học:                                      15.705.600 đồng

- Sửa giếng: 2.100.000 đồng.

2. Thu thỏa thuận:

2.1. Tiền Ga:

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

-  Thu trong năm: 76.580.000 đồng.

-  Chi trong năm:  72.230.000 đồng.

Trong đó trả lại phụ huynh: 4.350.000 đồng

2.2. Tiền Nước

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

-  Thu trong năm: 32.664.000 đồng.

-  Chi trong năm:  32.664.000 đồng.

- Dư năm học: 0 đồng

2.3. Tiền đồ dùng bán trú

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

-  Thu trong năm: 64.560.000 đồng.

-  Chi trong năm:  64.560.000 đồng.

( Chi theo kế hoạch đầu năm )

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng

2.4. Tiền ăn:

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

-  Thu trong năm: 959.835.000 đồng.

-  Chi trong năm:  951.525.000 đồng.

-  Chi trả lại cho phụ huynh:  8.310.000 đồng

3. Các khoản thu hộ, chi hộ

3.1. Tiền quỹ khuyến học:

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

- Thu trong năm: 959.835.000 đồng.

-  Chi trong năm:  951.525.000 đồng

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

3.2. Tiền Đồ dùng học liệu:

- Dư năm học 2019-2020: 0 đồng

- Thu năm học 2019-2020: 114.450.000 đồng

- Chi trong năm:   114.450.000đồng

( Chi theo kế hoạch đầu năm )

4.  Khoản thu theo quy định (Tiền học phí)

- Thu năm học 2020-2021: 210.525.000đồng

( Đã nộp Kho bạc Nhà nước )

5. Hình thức, thời gian niêm yết công khai

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường

- Thời gian công khai: thực hiện niêm yết công khai 15 ngày từ ngày 31/05/2021 đến hết ngày 15/06/2021.

Kết thúc thời gian niêm yết trên nếu không có ý kiến gì cần giải trình, xác mình thì các nội dung công khai đều được nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc thông qua trước các thành viên có mặt và được nhất trí 100% với các nội dung trong biên bản.

 

THƯ KÝ

 

 

 

 

Ngọ Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MẦM NON NHÃ LỘNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      

BIÊN BẢN HỌP

KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2020-2021

 

I. Thời gian: 08 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2021

II. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Nhã Lộng

III. Thành phần:

- Bà: Nguyễn Thị Chai

- Hiệu trưởng

- Bà: Dương Thị Hải

- Phó hiệu trưởng

- Bà: Dương Thị Tình

- Phó hiệu trưởng

- Bà: Dương Thị Thoa

- Chủ tịch công đoàn

- Bà: Ngọ Thị Thanh Huyền

- Trưởng ban thanh tra nhân dân – Thư ký

- Bà: Hà Thị Le

- Bà: Nguyễn Thị Bích

- Tổ trưởng tổ Nhà trẻ

- TT tổ mẫu giáo

- Bà: Nguyễn Thị Mơ

- Kế toán

- Bà: Dương Thị Huyền

- Thủ quỹ

IV. Nội dung: Họp đại diện các tổ chức đoàn thể để lập biên bản kết thúc niêm yết công khai quyết toán các khoản thu năm học 2020-2021.

Thời gian niêm yết công khai đơn vị đã thực hiện là 15 ngày kể từ ngày 31/05/2021 đến hết ngày 15/06/2021

Trong thời gian niêm yết công khai không có ý kiến gì về nội dung quyết toán các khoản thu trong nhà trường năm học 2020-2021 cần giải trình, xác minh.

Vậy nhà trường thực hiện lập biên bản kết thúc việc niêm yết công khai quyết toán các khoản thu năm học 2020-2021. Các nội dung công khai đều được nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ cùng ngày.

Biên bản được đọc thông qua trước các thành viên có mặt và được nhất trí 100% với các nội dung trong biên bản.

THƯ KÝ

 

 

 

Ngọ Thị Thanh Huyền

TRƯỞNG BAN TTND

 

 

 

 

Ngọ Thị Thanh Huyền

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Chai

Tác giả: Dương Thị Hải
Nguồn:Trường mầm non Nhã Lộng Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 12
Năm 2022 : 2.758